Strategia

Strategia

Czym jest strategia?

 

W public relations strategia jest kluczem do sukcesu na polu budowania reputacji. Zakłada zdefiniowanie warunków, w jakich odbywać się ma komunikacja, określenie jej celów, grup docelowych, a także sformułowanie przekazów. Opiera się na analizie sytuacji, w jakiej przychodzi nam działać, wskazaniu kierunków, w jakich firma ma podążać i „szczytach”, jakie ma zdobyć, a także wytyczeniu ścieżek, jakimi powinna pójść oraz środków, jakie pomogą jej pokonywać przeszkody.

 

W strategii wyznacza się miejsce, do którego chce się dotrzeć, określa czas, w jakim chce się to zrobić, analizuje niebezpieczeństwa czyhające na szlaku i szacuje wydatki niezbędne do poniesienia. Następnie należy wyznaczyć szlak, którym będzie się podążać. Potem już tylko wystarczy spakować plecak i ruszyć w drogę. Strategia będzie służyć jako mapa, kompas i ekwipunek.

 

W biznesie strategia to określenie celów i ich realizacja. Oznacza zdefiniowanie tego na czym zależy założycielom firmy czy fundatorom organizacji, a następnie uruchomienie działań, zmierzających do osiągnięcia tych założeń. Dobra strategia jest prosta. Dzięki niej, to co pierwotnie wydawało się trudne do zdobycia, staje się osiągalne.

 

5 kroków w planowaniu strategicznym

Warto wiedzieć, że…

 

…pojęcie strategii wywodzi się z wojskowości. Jej początki sięgają czasów starożytnych. Jednym z najwybitniejszych myślicieli zajmujących się strategiami był żyjący w Chinach 500 lat p.n.e. Sun Tzu. Stworzył najstarszy na świecie traktat o sztuce wojennej, uważany dziś za swoistą biblię strategii wykorzystywanych w wielu dziedzinach, jak choćby w zarządzaniu firmą.

 

Samo słowo wywodzi się z greki. Pochodzi od słów „stratós”, które oznacza „armię”, oraz „ágein”„dowodzić”. W pierwotnej wersji utożsamiane było wyłącznie ze sztuką wojenną. „Strategós” oznaczało przewodzenie armii i tworzenie koncepcji walki. Wodzowie w odległych czasach zajmowali się nie tylko ruchami wojsk, lecz odpowiadali także między innymi za: stosunki dyplomatyczne, zaopatrzenie wojsk. Później pojęcie to zaadaptowano do wielu innych dziedzin życia: biznesu, polityki czy sportu.

 

Jak tworzyć strategię?

 

Pierwszym krokiem jest dokonanie oceny sytuacji wyjściowej. Istnieje szereg wartościowych metod na przeprowadzenie jej wiarygodnego zbadania. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście wykonanie analizy SWOT – mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń dla jej pomyślnego rozwoju.

 

W każdej strategii najważniejszą rolę odgrywa precyzyjny dobór celów, jakie należy osiągnąć. W ich zdefiniowaniu może pomóc popularna metoda S.M.A.R.T. Ten akronim wyznacza cechy, jakie powinien spełniać każdy cel: Simple – prosty, Measurable – mierzalny, Achievable  – osiągalny, Relevant – właściwy, Timely defined – określony w czasie.

 

Metoda określania celów S.M.A.R.T.
Strategia public relations określa warunki, w jakich odbywać się będzie komunikacja, cele, jakie mają jej przyświecać, a także odbiorców i kanały dotarcia do nich. Ponadto konieczne jest wskazanie narzędzi i środków, jakie pomogą w osiągnięciu zamierzeń. Tworzą one katalog niezbędnych działań, sugerowanych taktyk oraz spodziewanych kosztów.

 

Kontakt

  send@goodmessage.pl
  +48 501 330 753