Strategia


Strategia to pojęcie wywodzące się z wojskowości. Jej początki sięgają czasów starożytnych. Jednym z jej najwybitniejszych przedstawicieli był żyjący w Chinach 500 lat p.n.e. Sun Tzu. Był autorem najstarszego na świecie podręcznika sztuki wojennej, uważanego dziś za swoistą biblię strategii wykorzystywanych w wielu dziedzinach, jak choćby w zarządzaniu firmą.

Strategia

W public relations strategia zakłada zdefiniowanie warunków w jakich odbywać się ma komunikacja, określenie jej celów, grup docelowych, a także sformułowanie przekazów. Opiera się na analizie sytuacji, w jakiej przychodzi nam działać, wskazaniu kierunków w jakich chcemy podążać i „szczytach” jakie chcemy zdobyć, a także wytyczeniu ścieżek, jakimi powinniśmy pójść oraz środków, jakie pomogą nam pokonywać przeszkody.

Strategia public relations jest „tylko” i „aż” jednym z narzędzi niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu dla reputacji marki. I jako narzędzie niezbędne należy ją traktować i z niej korzystać.

Pierwszym krokiem jest dokonanie oceny sytuacji wyjściowej. Istnieje szereg wartościowych metod na przeprowadzenie jej wiarygodnego zbadania. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście wykonanie analizy SWOT – mocnych i słabych stron firmy oraz szans i zagrożeń dla jej pomyślnego rozwoju.

W każdej strategii najważniejszą rolę odgrywa precyzyjny dobór celów, jakie należy osiągnąć. W ich zdefiniowaniu może pomóc popularna metoda S.M.A.R.T. Ten akronim wyznacza cechy, jakie powinien spełniać każdy cel: Simple - prosty, Measurable - mierzalny, Achievable  - osiągalny, Relevant - właściwy, Timely defined – określony w czasie.

Następnie konieczne jest wskazanie narzędzi i środków, jakie pomogą w osiągnięciu zamierzeń. Tworzą one katalog niezbędnych działań, sugerowanych taktyk oraz spodziewanych kosztów.

 

Jak to robimy w Good Message? Sprawdź!